رهیافت‌های سیاست هسته‌ای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران بر اساس اسناد گزارش مرور وضعیت هسته‌ای (2018-2001)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تدوین افق­های میان­مدت در ساختار برنامه­ریزی راهبردی هسته­ای امریکا به­طور خاص از زمان پایان جنگ سرد از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار شده است؛ از این جهت، گزارش­های مرور وضعیت هسته­ای را می­توان در زمرة اسناد برنامه­ریزی راهبردی دسته­بندی کرد که سلاح­های هسته­ای را در درون شبکه پیچیدة معماری دفاعی ایالات‌متحده ادغام می­کنند؛ به­موازات این روند کلی، اسناد مزبور به عرصه­ای برای اعلان رهیافت­های سیاست هسته­ای امریکا در قبال سایر کشورها و محیط­های امنیتی بین­الملل تبدیل شده­اند. هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی رهیافت­های سیاست هسته­ای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحلیل محتوای اسناد مرور وضعیت هسته­ای امریکا منتشرشده در کابینه­های بوش پسر و اوباما و هم­چنین دورة زمانی پس از روی کار آمدن ترامپ است؛ بر این مبنا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که اسناد ان.پی.آر ایالات‌متحده در دو دهة گذشته (2018-2001) چه رهیافتی را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نموده­اند؟ روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز هم به روش اسنادی و کتابخانه­ای گردآوری خواهند شد. یافته­های مقاله نشان می­دهد که اسناد گزارش مرور اجرای وضعیت هسته­ای امریکا در مقطع زمانی یادشده در راستای تعقیب اهداف امنیت ملی این کشور طیف وسیعی از سازوکارهای سخت، نرم و هوشمند را علیه جمهوری اسلامی ایران به­کار گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها