دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1382 (215)