دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، زمستان 1388 (134)