دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، زمستان 1391 (123)