نویسنده = �������� �������� ���������� ������ ��������
پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 75-106

علی ابراهیمی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین هرسیج


نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598

دوره 27، شماره 107، مرداد 1398، صفحه 191-216

سیدحمید سیدتقی زاده؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ گرجی زاده علی اصغر