دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، زمستان 1395 (678)