دوره و شماره: دوره 26، شماره 102 - شماره پیاپی 2، بهار 1397 
2. محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها

صفحه 43-69

یاسر شامانی؛ کیومرث یزدان پناه؛ سید رحیم صفوی؛ محمد باقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی فر