دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، تابستان 1397، صفحه 1-224 
5. نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 151-191

بشیر کلاری؛ دکتر سید یحیی رحیم صفوی؛ دکتر سید یحیی رحیم صفوی؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده