دوره و شماره: دوره 27، شماره 107، تابستان 1398 
5. واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011»

صفحه 161-190

مهدی هدایتی شهیدانی؛ ساریسا اردلان؛ دانیال رضاپور


6. نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598

صفحه 191-216

سیدحمید سیدتقی زاده؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ گرجی زاده علی اصغر