دوره و شماره: دوره 28، شماره 111، تابستان 1399 
6. تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.3.6.0

صفحه 167-193

مهدی حشمتی جدید؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی