نویسنده = هادیمراد پیری
فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

علیرضا فرشچی؛ مریم صنیع‌اجلال؛ محمد حسینی‌مقدم


امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز

دوره 16، شماره 63، بهمن 1387

محمود زرین‌ماه


جهاد و دفاع از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه‌ی آن با آرای فقهی امام خمینی

دوره 16، شماره 63، بهمن 1387

مرتضی دهقان‌نژاد؛ فریدون اللهیاری؛ سید حسن قریشی‌کرین


دولت و مدیریت بحران(با نگاهی به نقش کلی دولت)

دوره 17، شماره 65، بهمن 1387

سیدکمال‌الدین‏ محمد رفیعی


دکترین جنگ نامتقارن

دوره 17، شماره 65، بهمن 1387

علیرضا فرشچی


تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی

دوره 16، شماره 62، بهمن 1387

عبدالمجید کرامت‌زاده؛ مهدی محمدی؛ مهدی محمدی


جنگ سرد جدید

دوره 16، شماره 62، بهمن 1387

حسن نقدی‌نژاد؛ امیرمحمد سوری


دکترین نیروهای مسلح آمریکا

دوره 16، شماره 62، بهمن 1387

مسعود منزوی