پیمان‌ نظامی‌ ـ استراتژیک‌ ترکیه‌ و اسرائیل‌:یک‌ گزارش‌ تحلیلی‌

نویسنده

چکیده

چند ماه‌ گذشته‌ یک‌ پیمان‌ نظامی‌ بین‌ ترکیه‌ و اسراییل‌ منعقد گردید. مفاد این‌ پیمان‌ هنوز برای‌ خیلی‌ از دول‌ جهان‌ و مردم‌ ترکیه‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرار دارد. این‌ گزارش‌، شرحی‌ بر این‌ واقعه‌ را ارائه‌ می‌دهد و پس‌ از آن‌ به‌ اهداف‌ ترکیه‌ و اسراییل‌ از انعقاد این‌ پیمان‌ می‌پردازد. برای‌ ترکیه‌ اهداف‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ برای‌ اسراییل‌ اهداف‌ سیاسی‌ و نظامی‌ قائل‌ است‌ و در نهایت‌ بر این‌ نکته‌ تأکید می‌شود که‌ ایران‌ باید در پی‌ کشف‌ اهداف‌ اصلی‌ این‌ پیمان‌ باشد، تا بتواند تمهیدات‌ لازم‌ در برخورد با اثرات‌ این‌ پیمان‌ را فراهم‌ نماید.

کلیدواژه‌ها