بررسی تاثیر توان هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط آن با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس از همان بدو تاسیس، نشان‌دهنده‌ی آن است که این شورا، همواره مواضعی غیردوستانه در مقابل جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ به-گونه‌ای که در طول جنگ ایران و عراق همواره از عراق حمایت کرده اند. دستیابی ایران به دانش صلح آمیز هسته ای و موفقیتهای آتی آن در این زمینه نقش مهمی در تغییر توازن قدرت در منطقه خلیج فارس و کیفیت مناسبات سیاسی ایران با کشورهای این حوزه خواهد داشت. کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج فارس همواره تحت تاثیر تبلیغات و جو سازیهای غرب بوده و در سیاست خارجی خود وابسته به سیاستها و نگرش آمریکا و غرب در قبال ایران هستند. در سال‌های اخیر کشورهای عضو شورای همکاری، با بستن قراردادهای نظامی و هسته ای با امریکا و غرب در صدد افزایش توان تسلیحاتی خود هستند و کشورهای عضو رویکردی امنیتی نظامی به توان هسته ای ایران داشته و در جهت همگرایی بین اعضا پیش رفته است از طرفی ایران تلاش کرده است همواره به این شورا نزدیک شده و تا حدی از نقش منفی آن بکاهد

کلیدواژه‌ها


 1. . اسدی، بیژن (۱۳۸۶)، «تاثیر توان هسته ای بر توازن قدرت، روابط و امنیت منطقه ای» ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮﻡ سیاسی، ﺷﻤﺎﺭﻩ ٦.
 2. . اسکیلز، رابرت (۱۳۸۴)، جنگ آینده، ترجمه عبدالحمید حیدری، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ.
 3. . الهی، همایون (۱۳۸٧)، خلیج فارس و مسائل آن،تهران: نشر قومس.
 4. . بوزان، باری (۱۳۸۱)، «خاورمیانه: ساختاری همواره کشمکش زا» فصل نامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره۴.
 5. . تیموتی، گاردن (۱۳۸۳)، چرا کشورهابه دنبال سلاح هسته ای هستند؟ ترجمه بیژن اسدی، فصلنامه مطالعات منطقه ای.اسرائیل شناسی- امریکاشناسی.
 6. . جالینوس، احمد (۱۳۹۱)، «ایران هسته ای وتاثیر آن بر روند همگرایی بیشتر با شورای همکاری خلیج فارس» ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ۵.
 7. . حاج یوسفی، امیرمحمد (۱۳۸۴)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درپرتو تحولات منطقه ای(۱۹۹۱-۲٠٠۱) تهران، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی.
 8. . دلاورپوراقدم، مصطفی (۱۳۸۷)، ایران هسته ای نماد اراده ملی در برابر نظام هژمونیک، تهران، نشر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
 9. -دوست محمدی، احمد (۱۳۸۹)، «ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس» فصلنامه مطالعات سیاسی، سال دوم، شماره ۸.
 10. .دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (۱۳۸۶)، «رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران» مطالعات خاورمیانه، شماره ۵٠-۵۱.
 11. . دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (۱۳۹۱)، «تحلیلی برتعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس» پژوهشهای روابط بین الملل، پائیز، شماره ۵.
 12. . رزماری، هالیس (۱۳۷۲)، امنیت خلیج فارس ترجمه حاکم قاسمی، پژوهشکده علوم دفاعی واسترتژیک دانشگاه امام خمینی.
 13. . روشندل، جلیل و سیف‌زاده، سید حسین(۱۳۸۲)، «تعارضات ساختاری در منطقه خلیج فارس» تهران، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
 14. . سیف زاده، سیدحسین (۱۳۹۱)، نظریه پردازی در روابط بین الملل مبانی وقالبهای فکری، تهران: نشر سمت.
 15. . غریب آبادی، کاظم (۱۳۸۸)، برنامه هسته ای ایران (واقعیت اساسی)، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
 16. . قوام، سیدعبدالعلی (۱۳۹٠)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران: نشر سمت.
 17. . موسوی، سید حسین(۱۳۸٦)، «الگوی امنیت منطقه خلیج فارس،تجربه ها و موانع» ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴.
 18. . نصری، محسن (۱۳۸٦)، شکوه ملی در فناوری هسته ای، تهران، نشر حدیث راه عشق.
 19. . واعظی، محمود (۱۳۸٦)، انرژی اوراسیایی، «پزوهشکده مطالعات استراتژیک گروه مطالعات سیاست خارجی»، پژوهش شماره۸.
 20. . واعظی، محمود(۱۳۸۹)، «دیپلماسی انرژی ایران وقدرتهای بزرگ خلیج فارس» معاونت پژوهشهای سیاست خارجی، گروه مطالعات مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.
 21. . واعظی، محمود (۱۳۸۸)، دیپلماسی اقتصادی ایران باتاکید برنقش انرژی، پژوهش شماره۱۷، دیپلماسی افتصادی، پزوهشکده مطالعات استراتژیک گروه مطالعات سیاست خارجی.
 22. . ویسی، هادی(۱۳۹۱)، «نقش انرژی هسته ای در قدرت ملی ایران» فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال اول شماره اول.
 23. . هانس جی. مورگنتا (۱۳۷۴)، سیاست میان ملتها، تلاش درراه قدرت وصلح، ترجمه حمیرامشیرزاده، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین الملل.
 24. Aron, Peace and War(London: wiedenfeld and nicolson˛1966)
 25. Alani, M., 2009. Renewed Calls to Establish a Regional Security System, in Gulf Yearbook, 2008–2009. Dubai: Gulf Research Center, pp. 191–8
 26. Beeston, Richard, 2006. Saudis Warn Iran that its Nuclear Plan Risks Disaster. Times online, www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article789045.ece, 16 January
 27. Ehteshami, A., 2009. Developments in Iran and Impact on Iran–GCC Relations, in Gulf Yearbook, 2008–2009. Dubai: Gulf Research Center, pp. 313–25
 28. El-Hokayem, E. and M. Legrenzi, 2006. The Arab Gulf States in the Shadow of the Iranian Nuclear Challenge. Washington, DC: The Henry L. Stimson Center. Working paper, www.stimson.org/swa/pdf/StimsonIranGCCWorkingPaper.pdf, 26 May, pp. 1–26
 29. Wasson, Erin., 2009. White House Signs Nuclear Cooperation Agreement with UAE. Inside US Trade, www.hcfa.house.gov/111/press011409c.pdf, 16 January
 30. Waltz, kenneth, intenational structure national force, and balance of world power, 1967
 31. Stephanie Cronin، The Islamic Republic of Iran and the GCC States: Revolution to Realpolitik? ، London and Professorial Research Associate، SOAS، University of London، August 2011، Number 17