پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بی­تردید گروه تروریستی داعش به جولانگاهِ حوادث گوناگون در جهان، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه بدل شده است؛ تا آنجا که نسل جدیدی از مفهوم تروریسم را از باب اعضای چندملیتی، به­واسطه پیوند با تکنولوژی­های پیشرفته اطلاعاتی که از آن به‌عنوان تروریسم شبکه­ای تعبیر می‌شود، به خود منتسب گردانیده است و به‌صورت یک پدیده استراتژیک امنیتی برای کشورها خودنمایی کرده­اند. پدیده­ای که به­نظر می­رسد معضل امنیتی برای کشورهای حامی و مؤسس نیز به­شمار می­آید. این مقاله در پی تحلیل پیامدهای افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس آن، با بهره‌گیری از نظریه پس­رانشِ چالمرز جانسون می­باشد. از این منظر، پژوهش پیشرو به روش کیفی و با رویکرد توصیفی، تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات بر مبنای مطالعات کتابخانهای و اسنادی شامل کتابها، مقالههای تخصصی و اینترنت بوده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که گروه تروریستیِ چندملیتی داعش، درنتیجه شکست یا ناامیدی به کشورهای خود سرازیر شده که به عرصه­ای برای اقدامات تروریستی تعیّن پیدا می­کند؛ به‌عبارت دیگر، بحران تروریسم در کشورهای خاورمیانه، به‌ویژه عراق و سوریه به پس­رانشی برای کشورهای غربی و حامیان عربی آن‌ها تبدیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blowback: An Analysis of the Consequences of the ISIS's Downfall in the Supporter and Founder Countries

نویسندگان [English]

 • Ali Ebrahimi 1
 • Seyyed Javad Emam Jomehzadeh 2
 • Hossein Harsij 3
1 PH.D Candidate in Political Sciences, university of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Sciences, university of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Full Professor, Department of Political Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

There is no doubt that terrorist group of ISIS is converted to an avenue for different events in the world, and mainly in the Middle East. To the extent that, a new generation of terrorist concept, that is, a network terrorism, is developed on the bases of its multinational members and access to advanced information technologies. ISIS reflected itself as a security strategic phenomenon for many countries, including its supporters and founders. Utilizing blow back theory of Chalmers Johnson, From this perspective, the leading research has been done in a qualitative manner with a descriptive-analytical approach and the collection of information has been based on library and documentary studies including books, specialized articles and the Internet. Findings of this study show that ISIS multinational terrorist group, as a result of its defeat and hopelessness, is turned upside down into its original countries and found a new space for terrorist activities. In other words, terrorism crisis in the Middle East countries, and particularly, in Iraq and Syria, can be considered as a mirror underhand of western countries leaded by the USA.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorist Activities
 • Radicalization
 • Blow back
 • ISIS
 • Supporter and Founder Countries
 1. منابع فارسی:

  1. بصیری، محمدعلی؛ سالدورگر، الهه (1396)، بررسی علل و عوامل شکل‌گیری داعش، فصل‌نامه سیاست، دوره 47، شماره 3.
  2. پیشوایی، مهدی (1393)، عراق: داعش خوب، داعش بد! ازنظر امریکا، درس‌هایی از مکتب اسلام، شماره 641، 6-5.
  3. ذوالفقاری، مهدی؛ عمرانی، ابوذر (1396)، تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصل‌نامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره 2.
  4. زارعی، سعدالله (1393)، دوستی و دشمنی امریکا و داعش (الگوی رفتاری امریکا با تروریسم)، مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 5، 50-31.
  5. قائم­پناه، صمد؛ خانمحمدی، فیض‌الله (1394)، بررسی عوامل ظهور گروه تروریستی داعش در خاورمیانه، پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 24.
  6. محمدیان، علی؛ ترابی، قاسم (1394)، بسترها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری گروهک تروریستی داعش، سیاست دفاعی، شماره 93.
  7. مقدم­فر، عطاالله (1397)، بررسی دلایل ایجاد و تداوم بحران در عراق با تأکید بر پیشینه ظهور داعش، سیاست دفاعی، شماره 102.
  8. ملک‌زاده، محمد (1395)، بازکاوی عوامل خشونت و تروریسم در جهان (با تأکید بر ریشه‌یابی تاریخی پدیده خشونت در غرب و نقش نظام سرمایه‌داری در گسترش این پدیده)، فصل‌نامه سیاست، شماره 2.
  9. نجات، علی (1394)، گروهک تروریستی داعش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها، سیاست، سال دوم، شماره 6.

  منابع لاتین:

  1. Adl-Tabatabai, Sean. (2016). Hillary Clinton Admits ISIS Was Created By U.S. Government, Retreived from:http://yournewswire.com/hillary-clinton-admits-isis-was-created-by-u-s-government./
  2. Ahram, Ariel I. and Lust, Ellen. (2016). The Decline and Fall of the Arab State, The International Institute for Strategic Studies, vol. 58 no. 2.
  •  
  1. Alexander, Yonah. (2017). Terrorism in North Africa and the Sahel in 2016,ILI, Eighth Annual Report.
  2. Aljazeera (2019), Saudi arrests 13 linked to thwarted ISIL attack: State media, available: https://www.aljazeera.com/news/2019/4/22/saudi-arrests-13-linked-to-thwarted-isil-attack-state-media
  3. Annual Threat Assessment (2021), Office of the Director of National Intelligence, available: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf.
  4. Benmelech, Efraim and Klor, Esteban F. (2016). What Explains the Flow of Foreign Fighters to ISIS? Retreived from: https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/eklor/files/w22190.pdf
  5. Blanchard, Christopher M. and Humud, Carla E. (2017). The Islamic State and U.S. Policy, Congressional Research Service.
  6. Brands, Hal and Feaver, Peter (2017), Was the Rise of ISIS Inevitable? Survival, 59:3.
  7. Brüggemann, Ulf. (2016). Attack on the West: What is the strategy of ISIL?, Security Policy Working Paper, No. 21.
  8. Bunzel, Cole. (2015). From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State, The Brookings Institution, Retreived from: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/The-ideology-of-the-Islamic-State.pdf
  9. Chellaney, Brahma. (2017). The age of blowback terror, Retreived from: https://www.aspistrategist.org.au/age-blowback-terror/
  10. Chengu, Garikai (2019), America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group, Global Research, available: https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881
  11. Chossudovsky, Michel (2018), Twenty-six Things About the Islamic State (ISIS-ISIL-Daesh) that Obama (and Trump) Do Not Want You to Know About, available: https://www.globalresearch.ca/twenty-six-things-about-the-islamic-state-isil-that-obama-does-not-want-you-to-know-about/5414735
  12. Chovanec, Steve (2016), The Islamic State (ISIS) is Made in America: The Pentagon had Planned the Fall of Mosul and Ramadi in 2012, Global research.
  13. Cîrlig, Carmen-Cristina(2015), The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State), European Parliamentary Research Service, Retreived from: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/eprs_bri(2015)551330_/eprs_bri(2015)551330_en.pdf.
  14. Country Reports on Terrorism 2016 (2017), United States Department of State Publication.
  15. Dean, Jon and Evans, Sophie (2017), ISIS reveal 6 reasons why they despise Westerners as terrorist's sister claims he wanted revenge for US airstrikes in Syria, Retreived from: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/why-isis-hate-you-reasons-8533563
  16. Ensor, Josie (2017), How Islamic State called for 'all-out war' on West during Ramadan, Retreived from: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/26/islamic-state-calls-all-out-war-west-start-ramadan-manchester/
  17. Feldman, Noah (2014), Association of American Publishers: The Fall and Rise of the Islamic State, from :http://press .princeton .edul.
  18. Gerges, Fawaz A. (2016), ISIS: A History, Hardcover: Princeton University Press.
  19. Global Terrorism Index (2016), Measuring and understanding the impact of terrorism, Institute for Economics and Peace.
  20. Global Terrorism Index (2017), Measuring and understanding the impact of terrorism, Institute for Economics and Peace.
  21. Gorka, Sebastian L. and Gorka, Katharine C. (2015), ISIS: The Threat to the United States, ThreatKnowledgeGroup Special Report.
  22. Gulmohamad, Zana Khasraw (2014), The Rise and Fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS, Global Security Studies, Volume 5, Issue 2.
  23. Gutowski, Alexandra (2017), ISIS Sanctuary: May 10, 2017, Institute for the Study of War, Retreived from: http://www.understandingwar.org/backgrounder/isis-sanctuary-may-10-2017.
  24. Hansen, Helle Hjordt (2015), Salafi-jihadists in Syria: A Social Movement Theory Analysis, Retreived from: https://core.ac.uk/download/pdf/43029075.pdf
  25. Hawrami, Hemin (2015), The Iraqi Kurdistan Regions Role in Defeating Isll, Turkish policy Quarterly, Volume 14, Number 1.
  26. Hussain, Dilly (2015), ISIS: The unintended consequences of the US-led war on Iraq, Middle East, News & Analysis, foreign policy journal, Retreived from: http://www.foreignpolicyjournal.com/2015/03/23/isis-the-unintended-consequences-of-the-us-led-war-on-iraq/
  27. Johnson, Chalmers (2000), Blowback: The Costs and Consequences of American Empire, New York: Henry Holt.
  28. Johnson, Chalmers (2001), Blowback, The Nation, Retreived from: https://www.thenation.com/article/blowback/
  29. Johnson, Chalmers (2002), American Militarism and Blowback: The Costs of Letting the Pentagon Dominate Foreign Policy, New Political Science, Volume 24, Number 1.
  30. Johnson, Chalmers (2006), Nemesis: The Last Days of the American Republic, New York: Metropolitan Books.
  31. Jones, Seth G. and et.al (2017), Rolling Back the Islamic State, RAND Corporation, Retreived from :https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1900/RR1912/RAND_RR1912.pdf.
  32. Kagan, Kimberly and et.al (2014), A Strategy to Defeat the Islamic state, Middle East Security Report 23, Retreived from: http://www.understandingwar.org/report/strategy-defeat-islamic-state.
  33. Mansour, Mansour (2017), Iraq After the Fall of ISIS :The Struggle for the State, Middle East and North Africa Programme, Chatham House.
  34. Marone, Francesco (2016), Italian Jihadists in Syria and Iraq, Journal of Terrorism Research, Volume 7, Issue 1.
  35. Mc Cain, Colleen and Entous, Adam ( 2014), Pressure Mounts on Obama to Act on Islamic State, Wall Street Journal.
  36. Mcfate, Jessica Lewis (2015), the isis defense in iraq and syria countering an adaptive enemy, the United States of America: the Institute for the Study of War.
  37. Michael,Crowley (2014), Experts Warn of Terrorism Blowback From Iraq Air Strikes, available: http://time.com/3096348/isis-iraq-barack-obama-blowback/
  38. Mitchell-Bennett, Caelan (2017), A Losing Fight: What ISIS’s Decline means for the World, Retreived from: http://foreignaffairsreview.co.uk/2017/03/a-losing-fight-what-isiss-decline-means-for-the-world/
  39. Nair, K. Nishant (2016), The Rise and Future of ISIS, Journal of Defence Studies, Vol. 10, No. 4.
  40. Peerzada, Tufail Ahmad (2015), U.S.-Turkey Relationship and Syrian Crisis, ALTERNATIVES,Vol. 14, No. 4.
  41. Shady, A. Mansour (2020), The Syrian Crisis, available: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-15-5050-8_4
  42. Shamieh, Luna and Szenes, Zoltán (2015), The Rise of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), AARMS, Vol. 14, No. 4.
  43. START Background Report (2017), Overview: Terrorism in 2016, Retreived from: https://www.start.umd.edu/pubs/START_GTD_OverviewTerrorism2016_August2017.pdf
  44. Terrorism in Europe (2021), Terrorism in Europe, Congressional Research Service, available: https://fas.org/sgp/crs/terror/IF10561.pdf
  45. Theo Oosterveld, Willem and Bloem, Willem (2017), The Rise and Fall of ISIS: From Evitability to Inevitability, The Hague Centre for Strategic Studies.
  46. Warrick, Joby and Mekhennet, Souad (2016), Isis quietly braces itself for the collapse of the 'caliphate', Retreived from: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-islamic-state-caliphate-terrorism-daesh-territory-decline-a7134166.html
  47. DC (2018), ISIS Leader Threatens Saudi Arabia In Latest Speech, available: https://www.saudiembassy.net/news/isis-leader-threatens-saudi-arabia-latest-speech
  48. Wirtschafter, Jacob and Gadiaga, Karim John (2017), Africa becomes the new battleground for ISIS and al-Qaeda as they lose ground in Mideast, Retreived from: https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/10/25/africa-becomes-new-battleground-isis-and-al-qaeda-they-lose-ground-mideast/796148001/
  49. World Bank Goupr (2016), Economic and Social Inclusion to Prevent Violent Extremism, MENA Economic Monitor.