دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، شهریور 1393 (400) 
ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق

صفحه 115-152

طهمورث غلامی؛ قدرت‌الله احمدیان