دوره و شماره: دوره 22، شماره 88، تابستان 1393 (400) 
6. ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق

صفحه 115-152

طهمورث غلامی؛ قدرت‌الله احمدیان