مشارکت راهبردی چین و اروپا در عصر‌ وابستگی‌ متقابل‌:‌ ظرفیت‌ها و چالش‌ها

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی دلایل و شناخت محدودیت‌ها وچالش‌های فراروی مشارکت راهبردی چین و اروپا در شرایطی است که به‏نظر زمینه‌ها و ظرفیت‌های لازم برای تحقق آن وجود دارد. به عبارت دیگر، با در نظرگرفتن این سؤال که چرا با وجود مهیا بودن ظرفیت‌های راهبردی ـ نهادی، اقتصادی و تا اندازه سیاسی ـ امنیتی، پکن و بروکسل نتوانسته‌اند ایده مشارکت راهبردی فراگیر را محقق سازند؟ این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که اختلافات مهم میان چین و اروپا در حوزه‌های چالش‌برانگیز قدرت سخت‌افزاری و نیز تفاوت دیدگاه در موضوعات ارزشی ـ هنجاری و مسائلی که به‏صورت ظاهری در آنها همکاری لازم وجود دارد باعث شده است تا ایده‏ی مزبور تا مقطع کنونی محقق نشود. در راستای تأیید یا رد مدعای حاضر بخش نخست به بررسی ظرفیت‌های لازم و مهیا در مشارکت راهبردی دو طرف پرداخته و بخش دوم محدودیت‌ها و چالش‌های فراروی نیل به این سطح از همکاری را واکاوی می‌کند.

کلیدواژه‌ها