اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر رمضان زاده

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

ramezanzadhihu.ac.ir

سردبیر

سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام(ع)،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

دبیر اجرایی

خسرو حسنلو

علوم راهبردی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

khhasanlooihu.ac.ir

مدیر داخلی

حسن ابوطالبی

مدیر داخلی

dp.hasanchmail.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر احمدیان

مدیریت استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

aliakbarahmadian123ihu.ac.ir

حسین حسینی جیردهی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

hhoseini123ihu.ac.ir

حسین دهقانی پوده

مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مالک اشتر،تهران،ایران

hdehghan123ihu.ac.ir

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

روابط بین الملل استاد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

sjdehghaniihu.ac.ir

جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران،تهران،ایران

jkaramiut.ac.ir

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

dpihu.ac.ir

علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

a.ahmadvandeyc.ac.ir

هادی مراد پیری

مدیریت دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hamidrezapiri37yahoo.com