اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سهیل امامیان

پژوهشکده دفاعی امنیتی

emamyianyahoo.com

سردبیر

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام(ع)،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مهدی زروندی

استادیار،دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mahdizarvandiyahoo.com

دبیر اجرایی

دکتر مهدی زروندی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

mahdizarvandiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

ysafaviihu.ac.ir

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20yahoo.com

دکتر حسین دهقانی پوده

مدیریت دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مالک اشتر،تهران،ایران

hdehghan123ihu.ac.ir

دکتر حسین علایی کرهرودی

مدیریت استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

alaei_hosseinyahoo.com

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط عمومی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

dpihu.ac.ir

دکتر حسین حسینی جیر دهی

علوم سیاسی دانشیار،دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hosein.hoseinigmail.com

دکتر جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران،تهران،ایران

jkaramiut.ac.ir

دکتر هادی مراد پیری

مدیریت دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

hamidrezapiri37yahoo.com

دکتر علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

a.ahmadvandeyc.ac.ir