اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سهیل امامیان

دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

elmnet.ir/author/%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
emamyianyahoo.com

سردبیر

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

yahyasafavi.com/
ysafaviihu.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر مهدی زروندی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mahdizarvandiyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر مهدی زروندی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mahdizarvandiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید یحیی صفوی همامی

جغرافیای انسانی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(علیه‌السلام)، تهران، ایران

ysafaviihu.ac.ir

دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی

علوم سیاسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/dehghani
jdehghani20yahoo.com

دکتر حسین دهقانی پوده

مدیریت دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

civilica.com/p/483113/
hdehghan123ihu.ac.ir

دکتر حسین علایی کرهرودی

مدیریت استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

alaei_hosseinyahoo.com

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد روابط عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

lawpol.ut.ac.ir/~emottaghi
emottaghiut.ac.ir

دکتر حسین حسینی جیر دهی

علوم سیاسی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/330886/
hosein.hoseinigmail.com

دکتر جهانگیر کرمی

روابط بین الملل دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jkarami
jkaramiut.ac.ir
0000-0001-8815-7069

دکتر هادی مراد پیری

مدیریت دانشیار مدیریت راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

civilica.com/p/310481/
dr.hpiri100gmail.com

دکتر علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

eyc.ac.ir/ShowProfessor.aspx?mid=9566
a.ahmadvandeyc.ac.ir