اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا شعبانی اصل

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mrshaabaniatihu.ac.ir

سردبیر

سید یحیی صفوی همامی

استاد دانشکاه جامع امام حسین علیه السلام

ysafaviatihu.ac.ir

دبیر اجرایی

خسرو حسنلو

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

khhasanlooatihu.ac.ir

مدیر داخلی

حسن ابوطالبی

مدیر داخلی

dp.hasanatchmail.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر احمدیان

مدیریت استادیار

aliakbarahmadian123atihu.ac.ir

محمدحسین افشردی

دانشیار

mhafshordiatihu.ac.ir

همایون الهی

استاد

helahi123atihu.ac.ir

حسین حسینی

دانشیار

hhoseini123atihu.ac.ir

حسین دهقان

دانشیار

hdehghan123atihu.ac.ir

سید جلال دهقانی

استاد

sjdehghaniatihu.ac.ir

جهانگیر کرمی

مطالعات راهبردی و مطالعات اوراسیایی استاد

jkaramiatut.ac.ir