اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1370
اعتبار سابق نشریه: 
علمی - پژوهشی
حوزه  تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
نوع مقالات قابل انتشار: علمی (پژوهشی، ترویجی،)
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش ششم
ایمیل نشریه: dp@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: در حال حاضر رایگان

Creative Commons License

نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  4. ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه 3RbIH و رایانامه dp@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
شماره جاری: دوره 28، شماره 110، بهار 1399 

3. ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع

صفحه 83-113

محمد مهدی ملکی کرم آباد؛ حسنعلی آقاجانی؛ منوچهر منطقی؛ بهنام عبدی


ابر واژگان