نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
شماره جاری: دوره 27، شماره 106، زمستان 1398 

4. تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن

صفحه 113-141

بهنام سالم؛ علی مشهدی؛ امید نیاقی؛ نرگس سادات حسینی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها