داوران

داوران و مشاوران مجله  سیاست دفاعی در سال 1401
ردیف نام نام خانوادگی
وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      

 

 

 

داوران و مشاوران مجله  سیاست دفاعی در سال 1400
ردیف نام نام خانوادگی
وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      

 

 

 

 

داوران و مشاوران مجله  سیاست دفاعی در سال 1399
ردیف نام نام خانوادگی
وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21