چگونگی فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده

در این مقاله، محقق در صدد دستیابی به شیوه‌های فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین می‏باشد. برای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح گردید که چگونه می‌توان پدافند غیرعامل را در بین فرماندهان و مدیران ناحیه‏ی مقاومت بسیج شرق تهران در سال 1388 فرهنگ‏سازی نمود. برای پاسخگویی به سؤال فوق با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه‏ در بین 186 نفر از فرماندهان و مدیران بسیج، تحقیق به اجرا درآمد.با توجه به نتایج آزمون‏ها و ترکیب نتایج تحلیل‏های دو متغیره و چند متغیره، به نتایج برآمده از پژوهش اشاره می‌گردد: در تحلیل‌های دو متغیره، دو به دو متغیرهای مستقل با متغیر وابسته سنجیده شدند که از بین تمامی متغیرها، دو متغیر توزیع و تدوین کتب آموزشی و بازدید از مراکز زیربنایی معنادار نشدند. برای تعیین اثر کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نیز، کلیه متغیرهای مستقل هم‏زمان وارد تحلیل شده و اثرات کلیه متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته بررسی شد که در این مدل تمام متغیرهای مستقل (دوره آموزشی، اطلاع‌رسانی، فضاسازی فرهنگی، توزیع و تدوین کتب آموزشی، بازدید از مراکز زیربنایی، تعامل با سازمان‌ها و نهادها و تعامل با نخبگان) وارد تحلیل شدند. ضریب همبستگی کل متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 837/0 و ضریب تعیین 778/0 به‏دست آمده است. میزان ضریب تعیین نشان می‏دهد که متغیرهای موجود در مدل توانسته‏اند 8/77 درصد متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها