عوامل مؤثر بر ناب‏سازی و چابک‏سازی نگهداری و تعمیرات (مورد پژوهی: سیتم نت ناجا)

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

ناب و چابک یکی از مفاهیم اساسی و تأثیرگذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی هر سازمانی محسوب می‏شود. تحقیق در نظر دارد، عوامل تأثیرگذار بر نابی و چابکی سیستم نت را مورد بررسی قرار داده و راه‏کارهای عملی ناب و چابک سازی سیستم نت ناجا را ارائه نماید.این پژوهش مطالعه‏ای توصیفی - تحلیلی است. حجم نمونه‏ی مورد مطالعه 144 از نفر کارشناسان و مدیران نت به روش نمونه‏گیری تصادفی انتخاب و پس از شناسایی عوامل مؤلفه‏های اصلی، پرسشنامه تحقیق بر آن اساس تهیه و توزیع و جمع‏آوری شد. پس از ورود داده‏های حاصل شده در نرم افزار و تست نرمال بودن داده‏ها، تأثیر مولفه‏های شناسایی شده بر نت ناب و چابک و اولویت‏بندی عوامل از آزمون‏های پارامتریکT تک نمونه‏ای،کلموگرف- اسمیرنوف، فریدمن، ویلکاکسون و تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون سؤال اصلی و فرضیه‏های تحقیق استفاده گردید.نتایج تجزیه و تحلیل داده‏ها بیانگر آن است که به ترتیب عوامل مؤثر بر ناب و چابک‏سازی سیستم نت ناجا عبارتند از: قابلیت‏ها، راهبردها، زیرساختار و ساختار انسانی، راهبردی، فناورانه و سازمانی. هم‏چنین بین عوامل 7 گانه یاد شده با ناب و چابک‏سازی سیستم نت ارتباط معنی‏داری وجود دارد و اولویت‏های مؤثر بر نت ناب به ترتیب راهبردها، قابلیت‏ها در اولویت اول و دوم و زیرساختار و ساختار در اولویت سوم و نیز اولویت‏های عوامل مؤثر نت چابک به ترتیب عوامل انسانی، راهبردی، و سازمانی در اولویت اول تا سوم و عامل فناورانه در اولویت چهارم قرار دارد.   

کلیدواژه‌ها