بررسی سیاست‏ها و مواضع روسیه، گرجستان، آمریکا و ایران در جنگ روسیه و گرجستان (آگوست 2008)

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

در 8 اوت 2008 همزمان با آغاز بازی‏های المپیک پکن، در منطقه‏ی ناآرام قفقاز درگیری‏های خونینی میان گرجستان و روسیه رخ داد. گرچه درگیری کوتاه و مقطعی بود و دامنه‏ای محدود داشت، ولی بازتاب جهانی یافت. بازتاب این جنگ از آن رو گسترده بود که این بار درگیری مانند دوران جنگ سرد میان دو اردوگاه شرق و غرب روی داده بود. روسیه به عنوان قدرت برتر منطقه‏ای و جهانی با درگیر شدن در این جنگ خواستار نشان دادن هژمونی خود در عرصه‏ی منطقه‏ای و جهانی بود، روسیه می‏خواست نشان دهد که روزگار انفعال و سکوت در برابر غرب به پایان رسیده است و از این به بعد این کشور در پیگیری اهدافش در حوزه‏ی نفوذ سنتی خود مصمم‏تر خواهد بود و به همین سادگی اجازه‏‏ی پیشروی غرب در این منطقه را نخواهد داد. در مقابل گرجستان که توهم حمایت بی‏حد و حصر غرب به رهبری آمریکا را در سر داشت و چنین عکس‏العملی از سوی روسیه را پیش‏بینی نمی‏کرد، در صدد بود با حمله به نیروهای روسی از دخالت‏های روسیه در مسائل داخلی‏اش جلوگیری کند و در عین حال در مقابل مناطق جدایی‏طلب از خود قاطعیت نشان دهد که با عکس‏العمل شدید روسیه روبرو شد.نگارندگان در این مقاله از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده تا به برداشتی از علل، ریشه‏ها و پیامدهای جنگ میان روسیه و گرجستان دست پیدا کنند. برای بررسی تأثیرات این درگیری بر سیاست خارجی بازیگران ذینفع نیز از روش استقرایی استفاده خواهد شد تا با بررسی‏های موردی، به نتیجه‏ای کلی‏تر در زمینه‏ی تحولات و اقدامات صورت گرفته در سیاست خارجی بازیگران ذی‏نفع دست یابند.این مقاله علاوه بر بررسی موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه‏ی قفقاز، علل، روند و پیامدهای این جنگ را در سطح منطقه‏ای و جهانی مورد بررسی قرار خواهد داد، در عین حال سیاست‏ها و مواضع روسیه، گرجستان، آمریکا و ایران درجنگ اوت 2008 را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.