فرایند شکل‏گیری و کارکرد عملیات روانی در جنگ سلطه

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

پیروزی در جنگ به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از مهم‏ترین آنها عملیات روانی است. به همین دلیل این مؤلفه مورد توجه بیشتر مسئولان، فرماندهان و طراحان نظامی از گذشته‏های بسیار دور بوده است. لیکن با تغییر رویکرد جنگ‏ها در به حداقل رساندن تلفات انسانی با ظهور فناوری‏های جدید در عرصه‏ی رسانه در قرن اخیر بیانگر این است که جنگ‏ها با عملیات روانی و رسانه‏ای آغاز شده، با آن ادامه یافته و پایان گرفته‏اند. بنابراین، می‏توان گفت که این مؤلفه در حوزه‏ی طرح‏ریزی و هدایت جنگ نقش بسزایی را در خلق پیروزی، مغلوب ساختن و هدایت افکار عمومی به سمت و سویی که می‏خواهند ایفا نموده است. با عنایت به این رویکرد فرایند شکل‏گیری و کارکرد آن یکی از ابعاد مهم جنگ است. بدین جهت توجه ویژه به کالبد شکافی مؤلفه‏های آن مورد توجه بسیاری از کارشناسان نظامی قرار گرفته است که باور آنها بر این است پیروزی در جنگ مستلزم حمایت افکار عمومی است.آنها همواره برای موفقیت و مشروعیت و مقبولیت ‌بخشیدن به عملکرد خود، ناگزیر به بهره‌گیری از جنگ‌روانی در حوزه‏های مختلف هستند. به باور بیشتر اندیشمندان، اثر آن در جنگ 2003 بسیار مشهود بود. از این‌رو، هدف از انجام این پژوهش مشخص ‌نمودن فرایند شکل‏گیری و کارکردهای اصلی آن با استفاده از روش توصیفی تحلیلی (منابع جمع‏آوری شده و براساس توالی زمانی تنظیم شد، سپس با تحلیل منابع فوق) نتایج تحقیق مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها