تبیین نظریه‏های قدرت هوایی در مدیریت راهبردی صحنه‌ی جنگ

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم ابزار اصلی قدرت‏نمایی در آسمان بوده است. در همین راستا، بررسی مدیریت راهبردی صحنه‏ی جنگ بدون توجه به نظریه‏های قدرت هوایی ممکن نیست. ریشه‏های مدیریت راهبردی صحنه‏ی جنگ را در رابطه با قدرت هوایی می‏توان در آثار مکتوب نظریه‏پردازانی چون جولیو دوهت، بیلی مایکل، جان اسمات و هاف ترند چارد جستجو کرد. نظریه‏های قدرت هوایی در سراسر طول تاریخ نبردهای هوایی با هدف بهره‏برداری هر چه بهتر از انعطاف‏پذیری ذاتی تجهیزات هوایی مطرح شده‏اند. بیشتر نظریه‏های قدرت هوایی بر فلج‏سازی قدرت فکری و تصمیم‏گیری رقیب تأکید دارند. این مقاله به بررسی معروف‏ترین نظریه که در خصوص قدرت هوایی مطرح است، می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها