ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی

نویسنده

تهران

چکیده

روابط بیرونی دولت‏ها از گذشته‏های دور همواره آمیخته با تهدید یا منازعه مسلحانه بوده است. وقوع جنگ‏های بزرگ و کوچک یکی از ویژگی‏های پایدار روابط بین‏الملل به شمار می‏رفت و در مقیاس تاریخ، تکوین سازوکارهای مدیریت نسبتاً مؤثر منازعات بین دولت‏ها تنها به به بخش انتهایی آن (یعنی زمان کنونی) تعلق دارد. جامعه‏ی دولت‏ها پس از تجربیات خونبار و خسارت آفرین جنگ‏های مکرر و مداوم به‏ویژه درپی جنگ‏های بین‏الملل اول و دوم بود که تصمیم گرفت سازوکارهای متعددی را در قالب اصول و مقررات حقوقی برای کنترل رفتار خصمانه و یا کاهش منازعه میان اعضا، به وجود آورد. مقاله‏ی پیش رو، تلاشی است در جهت مطالعه و بررسی آن دسته از قواعد حقوق بین‏الملل که امنیت ملی کشورها را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار می‏دهد. در واقع، تنظیم و تنسیق روابط امنیتی میان دولت‏ها، از رهگذر این دسته از قواعد و سازوکارهاست که صورت تحقق می‏یابد. بنابراین، مطالعه آنها برای درک و ساماندهی امنیت ملی، ضرورتی گریزناپذیر دارد.

کلیدواژه‌ها