تهدیدهای فناورانه‏ی رژیم‏ راستی‌آزمایی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

یکی از چالش‏های اساسی رژیم راستی‌آزمایی معاهدات کنترل تسلیحات کشتار جمعی، نقایص و معایب فنی موجود در سامانه‌های پایش آن معاهدات است. شناخت تهدیدها و فرصت‏های فناورانه‏ی معاهده‏ی سی‌تی‌بی‌تی[1]، مستلزم تشخیص توانمندی (نقاط قوت) و چالش‏های عملکردی (نقاط ضعف) رژیم راستی‌آزمایی آن معاهده است. چالش‏های فناورانه‏ی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای، دارای اهمیت فراوانی از دیدگاه سیاسی و امنیتی است. این چالش‏ها که عمدتاً در بررسی‏های علمی و فنی ظاهر می‌گردد، توان راستی‌آزمایی معاهده را به چالش می‌کشد. این مقاله به بررسی بخشی از چالش‏هایی که از دیدگاه فناورانه با اهمیت بوده، پرداخته است. علاوه براین در یک مطالعه‏ی موردی به میزان نقش‌آفرینی و چالش‏های پیش‌ روی رژیم راستی‌آزمایی معاهده در صحنه‏ی عمل می‌پردازد. مطالعه‏ی این چالش‏ها مبنای خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد میزان تأثیر رژیم راستی‏آزمایی معاهده است؛ زیرا در صورت وجود ضعف و چالش در این رژیم، تعهدات نابرابر و ناهمگون باعث ایجاد تهدیدهای امنیتی و سیاسی خواهد شد. [1]- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT).

کلیدواژه‌ها