معماری سازمانی زمینه‏ساز استقرار و توسعه‏ی معماری اطلاعات در دستگاه‏های دفاعی و اجرایی کشور

نویسندگان

چکیده

تجربه‏ی کشورهای توسعه‏یافته نسبت به معماری اطلاعات در سازمان‏ها، حکایت از آن دارد که معماری اطلاعات نیازمند زیرساخت‏ها و پیش‏زمینه‏هایی است که اگر قبل از تدوین انجام نشود، مانع دستیابی سازمان‏ها به مطلوبیت‏های مورد انتظار و اهداف توسعه‏ی فناوری اطلاعات می‏گردد. در کشور ما علی‏رغم منافع قابل توجه معماری اطلاعات در نظام‏های دفاعی و اجرایی، تلاش‏های صورت گرفته در این زمینه با چالش‏ها و مشکلات بسیار زیادی در مراحل طراحی و اجرایی مواجه شد که نتوانست به نتایج مطلوب و قابل انتظار منجر شود. این مقاله، به بررسی نمونه‏های واقعی اجرای معماری اطلاعات در سازمان‏های دولتی کشور در مقایسه با نمونه‏های موفق جهانی به عنوان الگوی مبنا پرداخته است. سپس با استفاده از روش رویش نظریه و تحلیل محتوا سعی در شفاف‏سازی علل اصلی و ریشه‏ای عدم موفقیت فعالیت‏های مذکور در دستگاه‏های اجرایی کشور نموده است. در پایان پس از مطالعه‏ی نظام‏مند الگوهای موفق جهانی و تحلیل آنها، با توجه به شرایط بومی کشور به این نتیجه رسیده است در راستای تغییرات و نیازمندی‏های محیط پیرامونی سازمان‏های کشور و هم‏چنین سنتی بودن ساختارها و فرآیندهای انجام کار درونی، آنها باید قبل از انجام هرگونه معماری اطلاعاتی فعالیت‏های معماری سازمانی را به عنوان زیرساخت استقرار توسعه‏ی معماری اطلاعات جهت شفاف‏سازی مأموریت و مهندسی ساختاری سیستم‏ها و فرآیندهای آن انجام دهند، در غیر این‏صورت انجام هرگونه معماری اطلاعات با استقرار دولت الکترونیک از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها