به‌کارگیری مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی

نویسنده

چکیده

در محیط عملیاتی امروز که با ویژگی عدم اطمینان همراه است،‌ مدیران و فرماندهان سازمان‌های نظامی در تلاش هستند تا راهبردهای متناسب با شرایط مختلف عملیاتی را انتخاب و به‌کار گیرند؛ راهبردهایی که پاسخگوی نیازهای سازمانی بوده و سازمان را در جهت چشم‌انداز طراحی شده، رهنمون سازند. از این‌رو، انتخاب راهبرد بهینه‌ی نوعی مسأله‌ی تصمیم‌گیری چندمعیاره در جهت دستیابی به آن‌چه سازمان در نظر دارد است که نیازمند به بررسی حجم زیادی از عوامل به‌عنوان معیارهای چندگانه ارزیابی می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارائه‌ی مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی است. در این مقاله، از فرایند تحلیل شبکه (ANP) که روش نسبتاً جدیدی از تصمیم‌گیری چندمعیاره است و در آن تعاملات سیستماتیک میان معیارها وجود دارد، برای انتخاب راهبرد مناسب و از روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری (DEMATEL) برای تعیین جهت روابط میان معیارها استفاده شده است. در انتها نیز روش پیشنهادی در این مقاله به‌وسیله‌ی مثالی عددی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش می‌تواند به مدیران در یافتن بهنرین راهبرد بر مبنای معیارهای از پیش تعیین شده کمک نماید.

کلیدواژه‌ها