تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR)، یکی از رژیم‌های چندجانبه محدود در عرصه کنترل نقل و انتقال بین‌الملل فناوری و اقلام دوگانه قابل استفاده در تولید و گسترش توانمندی‌ موشکی و پرتابه‌هاست که به ابتکار آمریکا در دهه 1980 شکل گرفته و به‌دلیل راهبردهای ملی آمریکا علیه گسترش سلاح‌های کشتارجمعی روند رو به گسترشی را در پیش گرفته است. در این تحلیل، بنیادها و چارچوب کارکردی این رژیم، از منظر حقوق بین‌الملل مورد نقد قرار می‌گیرد و مبانی توجیهی توانمندی موشکی کشورمان نیز ارائه و ارزیابی می‌شود.

کلیدواژه‌ها