دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت دینی و سیاسی مفهوم گران‌سنگ امنیت، این نوشتار بررسی این مفهوم و آموزه‌های دفاعی ـ امنیتی را در آرای امام چهارم (ع) وجه همت قرار داده است. بر مبنای مستندات این پژوهش، این فرضیه اثبات می‌گردد که صحیفه و مصحف شریف سجادیه، به‌ویژه دعای بیست و هفتم آن، شامل دکترین و آموزه‌های دفاعی ـ امنیتی بسیار منسجم و کم‌نظیری است که توسط امام سجاد، با رویکرد ظلم‌ستیزانه و در عین عدم تأیید حکومت‌های جائر وقت، و به‌خاطر حفظ اسلام و مصالح امت اسلامی و مقابله با تهدیدات و تهاجمات بیگانگان طراحی و اندیشیده شد و به قطعیت نیز می‌توان در حال حاضر نیز بدین آموزه‌ها اتکا و استناد نمود.

کلیدواژه‌ها