دکترین دفاعی انگلستان

نویسنده

چکیده

این مقاله ترجمه دکترین دفاعی انگلستان (BDD) است. این سند که جزو اسناد راهبردی نظامی آن کشور است مسائل زیر را در بر می‌گیرد: هدف دکترین، اهداف اولیه و ثانویه، سطوح جنگ (راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی)، اهمیت آن‌ها و شیوه‌های تعامل سطوح، محیط راهبردی، رویکرد انگلستان به عملیات‌های نظامی، عناصر اصلی دکترین، عناصر نیروی جنگی و اجزای سازنده آن: (مفهومی، روانی و اخلاقی و فیزیکی)، جنگ و بهره‌برداری از نیروی جنگی، بهره‌برداری گسترده‌تر از توان جنگی، فلسفه فرماندهی.

کلیدواژه‌ها