تحلیل ژئوپلیتیکی مسأله انرژی هسته‌ای ایران

نویسنده

چکیده

اگر به محیط امنیتی ایران در چارچوب ملاحظات ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس نگاه کنیم و اگر به ژئوپلیتیک ایران در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه نظری ‌بیفکنیم درخواهیم یافت دارای تشابهات امنیتی و چالش‌های امنیتی هستند که ناشی از عوامل جغرافیایی و روابط بین‌الملل کشورهای همسایه خود می‌باشد. ایران درمنطقه‌ای قرار گرفته است که بیش از شصت درصد انرژی جهان را دارا می‌باشد. منابع دیگری هم در این منطقه وجود داردکه به ارزش واهمیت منطقه و کشورهای واقع درآن می‌افزاید.در این نوشتار ما در صدد هستیم‌که ملاحظات برخاسته از این موقعیت ژئوپلیتیکی و ارتباط آن را با موضوع توان هسته‌ای ایران با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی تبیین و تجزیه و تحلیل نماییم.

کلیدواژه‌ها