جنگ سرد جدید

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی اختلافات اخیر آمریکا و روسیه در اوراسیا می‌پردازد. روسیه و آمریکا نگرش‌ها و منافع کاملاً متفاوتی دارند که بیش‌ترین تعارض منافع میان دوکشور مربوط به حوزه جغرافیایی است که مکیندر آن را «قلب زمین» لقب داده بود. سال‌هاست که روسیه خطر پیشروی غرب را به نزدیکی مرزهایش احساس کرده و درصدد است تا موقعیت بین‌المللی خود را احیا کند و بتواند در مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا مقاومت کند. تعارض منافع و تفاوت نگرش به مسائل بین‌المللی در روابط روسیه و آمریکا از چند قرن پیش وجود داشته است، ولی فقط به مدت نیم قرن جنگ سرد بر روابط این دو حاکم بوده است. بنابراین، احتمال شکل‌گیری جنگ سرد جدید آن‌گونه که از مفهوم سنتی این واژه مستفاد می‌شود، بعید به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها