امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز

نویسنده

چکیده

جایگاه ویژه‌ی نفت در اقتصاد، امنیت و مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و اهمیت نقش منطقه‌ی‌ خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز در تأمین بخشی از نفت مصرفی جهان از یک‌سو و امنیتی شدن محیط منطقه از سه دهه‌ی پیش تاکنون، وقوع سه جنگ گسترده و تمام عیار در منطقه‌ی خلیج فارس و افزایش حضور نظامی و تداوم تخاصم ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اهمیت مقوله‌ی امنیت تنگه‌ی هرمز را هم‌چنان در ردیف اولویت‌های امنیتی ـ اقتصادی کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و مصرف‌کنندگان جهانی نفت قرار داده است. این نوشتار به بررسی امکان و نیز برخی از پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز برای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها