نقش قدرت نظامی در بروز، ایجاد، کنترل و رفع تهدید

نویسنده

چکیده

این مقاله به عواملی که باعث بروز جنگ می‌گردد پرداخته و از میان این عوامل سیاست، قدرت تسلیحاتی و برهم خوردن قوا، بیگانه‌پرستی و افراط دربرآورد تهدید را از مهم‌ترین عوامل بروز جنگ می‌دانند. کشورها به تناسب توانایی بالقوه و بالفعل خود از ابزارهای مختلف موجود برای برخورد با تهدیدات و رفع کنترل آن‌ها (سخت و نیمه سخت و نرم) استفاده می‌نمایند. شدیدترین و فوری‌ترین تهدید علیه امنیت کشورها تهدید سخت است که زیرساخت‌های حیاتی کشورها را در کم‌ترین زمان ممکن تخریب نموده و آثار روانی وسیعی را بر جای می‌گذارد. و مهم‌ترین ابزار برای مقابله با تهدیدات سخت نیروهای نظامی کشور می‌باشد. نیروهای نظامی یک کشور دارای نقش اساسی شامل بازدارندگی، دفاعی، تهاجمی و نقش غیرجنگی می‌باشد که مهم‌ترین کارکرد نیروهای مسلح هر کشور در زمان بروز تهدید سخت علیه تمامیت ارضی و نظام سیاسی کشور ظهور می‌یابد. و نیروهای مسلح باید بتوانند با آمادگی کامل وارد نبرد شده و پیروز از آن بیرون آیند. 

کلیدواژه‌ها