ازبکستان: بازیگر منطقه‌ای در ژئوپلیتیک اوراسیا

نویسنده

چکیده

مناطق قفقاز و آسیای مرکزی مورد توجه روزافزون جوامع سیاسی و تجاری دنیا می‌باشند. به همین دلیل است که  شرکت‌های نفتی در بخش‌های خصوصی و دولتی از نروژ تا ژاپن بر سر فعالیت در این مناطق در رقابت هستند. در سال‌های اخیر تلاش شده است تا دو اتحاد رقیب در اوراسیا تشکیل شود: یک اتحاد غرب گرا با رهبری آمریکا و ترکیه شامل رژیم صهیونیستی، گرجستان و آذربایجان و یک اتحاد دیگر در مقابله با نفوذ آمریکا و ترکیه در قفقاز و آسیای مرکزی به رهبری روسیه متشکل از کشورهای سوریه و ارمنستان . یکی از  مهم ترین پرسش‌های مطرح در خصوص تشکیل این اتحادها گسترش آن‌ها در آسیای مرکزی است. در این شرایط نقش ازبکستان حائز اهمیت است. ازبکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که یک سیاست خارجی فعال را ایفا می‌کند. تاشکن روابط نظامی و امنیتی نزدیکی را با ناتو  برقرار کرده است. از سوی دیگر، این کشور اقداماتی را مبنی بر برقراری همکاری‌های امنیتی با روسیه و چین به عمل آورده است. بررسی روند آتی سیاست‌های ازبکستان با توجه به ارزش استراتژیک آن و نقشی که به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای مستقل ایفا می‌کند، از اهمیت بسزایی در تأمین امنیت اوراسیا برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها