عوامل مؤثر بر موفقیت لشکر32 انصار الحسین(ع) در عملیات مرصاد

نویسندگان

چکیده

در طول هشت سال دفاع مقدس عملیات مرصاد در نوع خود بی‌نظیر و در بین عملیات‌های دفاع مقدس منحصر به فرد بود،  لذا ثبت سوابق عملیاتی لشکر 32 انصار الحسین(ع) به عنوان اولین یگان حاضر در منطقه ارزشمند می‌باشد و از طرفی ثبت رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های رزمندگان لشکر 32 و زنده نمودن یاد و خاطره 120 شهید لشکر در این عملیات و تبیین چگونگی عملیات و تاکتیک‌های اتخاذی لشکر و تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت رزمندگان لشکر 32 در عملیات مرصاد از اهداف این تحقیق بوده تا منبع مفیدی برای تمامی رزمندگان اسلام بویژه لشکر 32 جهت بهره‌برداری از نقاط قوت آن و انتقال تجربیات به دیگران باشد چراکه در زمینه فوق هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است. بدین منظور 150 نفر از فرماندهان لشکر 32 در سطوح مختلف به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای و میدانی از نوع پرسش‌نامه و مصاحبه ضمن طی مراحل روایی و پایایی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات گردید که طبق جدول مورگان 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و پرسش‌نامه‌ها توسط آنان تکمیل و یافته‌های به دست آمده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با شاخص‌های میانگین و واریانس و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شده و جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون T تک گروهی و جهت تکمیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شده و سپس نتایج حاصله هر 4 فرضیه تحقیق را تأیید و تأثیرات زیر را به ترتیب نشان داد: عوامل غیرفیزیکی با میانگین 5/4 عوامل برترساز با میانگین 41/4 و عوامل فیزیکی با میانگین 07/4 به عنوان سومین عامل تأثیرگذار از میان عوامل سه‌گانه تشکیل دهنده توان رزم مشخص و علاوه بر آن‌ها مشخص شد که روحیه و آموزش با 68/4= و تاکتیک‌های استفاده شده توسط لشکر 32 با 53/4=، خلاقیت و ابتکار فرماندهان با 22/4= و نهایتاً برآورد اشتباه منافقین از توان واقعی جمهوری اسلامی با 20/4= عوامل مهم موفقیت لشکر 32 در عملیات مرصاد بوده است.

کلیدواژه‌ها