چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن

نویسنده

چکیده

جنگ پسامدرن، ترکیب فناوری، احساس در قالب زبان پسامدرنیسم است که جلوه‌هایی جذاب از رفتارهای متکی به نتایج پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها را ارائه می‌نماید و در پهنه خارج کردن انسان از میدان جنگ و جایگزینی ماشین، به ظاهر قربانیان انسانی جنگ را کاهش می‌دهد اما به واقع، رابطه انسان ـ انسان در نبرد را به ماشین ـ انسان و یا ماشین ـ‌ ماشین تبدیل می‌نماید که در آن، ماشین بدون احتیاط‌های رفتاری مبتنی بر اصول مسئولیت انسانی و حقوقی، حداکثر سطح از انسان‌ها و اموال را در کمترین زمان، منهدم می‌نماید. این نوع جنگ مشتمل بر مصادیق متعددی است که اگر همه ابعاد جنگ‌های مدرن را متحول نکرده باشند، در بسیاری از ابعاد، مؤلفه‌های جنگ مدرن را درنوردیده بلکه آنرا غیرانسانی‌تر نموده‌اند. در این نوشتار، دکترین جنگ پست مدرن، مبانی و مصادیق آن بررسی و آثار آن بر حقوق بشردوستانه درگیری‌های مسلحانه تحلیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها