جنگ‌های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله

نویسنده

چکیده

جنگ بیولوژیکی که به نام جنگ میکروبی، اسلحه‌های بیولوژیکی و اسلحه‌های زیستی معروف است، به معنای استفاده از پاتوژن‌هایی (از قبیل باکتری، ویروس یا دیگر موجودات بیماری‌زایی) است که به عنوان اسلحه در جنگ به کار می‌رود. جنگ بیولوژیک می‌تواند محصولات را نابود کرده و باعث مرگ میلیون‌ها نفر از گرسنگی شود. بسیار مهم است که ما در برابر حملات احتمالی آماده باشیم تا بتوانیم از میزان خسارت‌ها و قربانیان حادثه بکاهیم. بنابراین در این مقاله جنگ‌های بیولوژیک علیه محصولات کشاورزی مطالعه شده و راه‌های مبارزه با آن بررسی می‌شود. روش تحقیق این مقاله کتابخانه‌ای بوده است. سؤال مطرح این است که چرا باید ایران به جنگ بیولوژیکی توجه داشته باشد؟ جواب ممکن این است که: 1) ایران جمعیت زیادی دارد (بالغ بر 71 میلیون نفر) و لذا این امر موجب حساسیت بخش کشاورزی در ایران می‌شود. 2) ایران دشمنان زیادی دارد که می‌توانند برای کشور خطرآفرین باشند. 3) بخش کشاورزی سهم بالایی از اشتغال را به خود اختصاص داده و بیکاری چالش مهم در کشور است که سبب می‌شود این بخش از اهمیت بالایی برخوردار باشد. شاید بتوان بخش کشاورزی را به نوعی «چشم اسفندیار» کشور دانست.

کلیدواژه‌ها