راهبرد‌های دفاعی ـ امنیتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر و تحولات آن پس از 2003

نویسنده

چکیده

حملهآمریکابهعراقدرسال 2003 کهبایکجانبهگرایی ایالاتمتحدهونادیدهگرفتهشورای امنیتهمراهبودنتایجگسترده­ای رابرقدرتهای جهانی برجای گذاشت. درمحدودهکشورهای روسیه،آسیای مرگزی وقفقازاینواکنشبهشکلمتنوعی روی دادهویادرحالوقوعاست. روسیهکهدومینقدرتنظامی پسازایالاتمتحدهاستبه شدتاحساستهدیدکردهودرصددافزایشتواننظامی خوداست. اگرچهاینکشورازگرفتارشدندریکرقابتتسلیحاتی بیمناکاستوتاآنجاکهبتواند از آن حذرمی کنداماباپیشروی ایالاتمتحدهبهسورمرزهای اینکشورچهدرآسیای مرگزی وچهدرقفقارازاینرقابتناگزیراست. درقفقازیجمهوریآذربایجانوگرجستانباحرکتبهسمتآمریکابازسازینیروهای نظامی خودراباشیوهآمریکایی پیگیری می کنندوارمنستان،سیاستنزدیکی بهروسیهرابرگزیدهاست. درآسیای مرکزی،پنجکشوراینمنطقهنشانهای دالبردرپیشگرفتنسیاستنظامی خاصی ازخودبروزندادهاندوضعفاقتصادی ‏آن‏هامانعازدرپیشگرفتنچنینسیاستی می شود. ‏آن‏هادرشرایطی کهخودرادربینبازی قدرتهای بزرگجهانی (چین،روسیهوآمریکا)می بینند،درصددبهرهگیری ازاوضاعپیشآمدهبرای بهبوداوضاعاقتصادی خودهستندوعدمتغییرراهبردنظامی ‏آن‏ها، نهبهدلیلعدمدرکلزومتغییرراهبردنظامی بلکهبهدلیلنداشتنتواناقتصادی کافی است.

کلیدواژه‌ها