بررسی مشروعیت آزمایش‌های هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل

نویسنده

چکیده

نظم عدم اشاعه و خلع سلاح هسته­ای با این هدف انجام آزمایش­های هسته­ای را محدود یا ممنوع کرده است که از گسترش افقی و عمودی تسلیحات اتمی جلوگیری کند. جامعه بین­المللی در جهت ممنوعیت آزمایشهای هسته­ای اقداماتی انجام داده است که با تصویب معاهداتی گاه به صورت نسبی و گاه به صورت مطلق درصدد برجسته نمودن این ممنوعیت است. معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته­ای در این میان از جمله معاهداتی است که هر نوع آزمایش اعم از صلح­آمیز و غیرصلح­آمیز را ممنوع اعلام کرده است. از بعد خلع سلاح در زمینه ممنوعیت آزمایشهای هسته­ای قائل به شکل‌گیری عرف بین­المللی نیستیم چراکه رویه­های قضایی موجود و قطعنامه‌های صادره در مورد آزمایش‌های هسته­ای کره شمالی و هند و پاکستان حکایت از عدم شکل­گیری عرف بین­المللی در این زمینه دارد. انجام انفجارهای هسته­ای با قواعد حقوق بین­الملل محیط زیست و قواعد حقوق بشر و بشردوستانه بین­المللی مطابقت و سازگاری ندارد.

کلیدواژه‌ها