تأثیر روند دولت ـ ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی

نویسنده

چکیده

حاکمیت اعراب سنتی و فقدان مشارکت شیعیان و کردها در قدرت سیاسی عراق عمده­ترین مانع بر سر راه شکل­گیری دولت ـ ملت در دهه­های گذشته بوده است. تلاش برای ایجاد و ساختار سیاسی جدید در عراق به منظور ایجاد یک دولت سرمشق در عراق باعث کاهش قدرت اعراب سنی در ساختار جدید حکومت در عراق شده است. روند دولت ـ ملت­سازی در عراق و چالش­ها و موانع مربوط به آن به تعارضات و مشکلات داخلی این کشور محدود نمی­شود. و همسایگان و کشورهای منطقه و بازیگران بین­المللی نیز در آن دخیل می­باشند. کشورهای عربی شکل­گیری یک نظام دموکراتیک با حاکمیت اکثریت شیعی را در جهت تضعیف اعراب سنی تلقی می­کنند و از قدرت­یابی شیعیان و بر هم خوردن توازن قدرت منطقه­ای نگران هستند. عربستان سعودی نیز از جمله کشورهای منطقه است که دارای نظام سیاسی بسته­ی پادشاهی و مبتنی بر مشروعیت و­هابی و اقتصاد نفتی است در این کشور احزاب حق فعالیت ندارند و برخی از گروه­ها، نظیر شیعیان و برخی شهروندان مانند زنان از حقوق اجتماعی اولیه محرومند. لذا دولت ـ ملت‌سازی در عراق و طرح الگوی دموکراتیک به عنوان محیط برون سیستمی عربستان بر ثبات سیاسی این کشور تأثیرگذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها