سنجش تأثیر ملموس هزینه‎های نظامی بر رشد اقتصادی ایران (84-1338)

نویسنده

چکیده

در یک تقسیم‌بندی بسیار کلی می‌توان، نتایج به دست آمده از مطالعات درباره اثرات هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی را به صورت ذیل دسته‌بندی نمود: الف) مطالعاتی که منافعی مثبت، یافته‌اند و دیدگاه به اصطلاح کینزین نظامی را تأیید کرده‌اند. ب) مطالعاتی که به تأثیری منفی دست یافته‌اند. ج) مطالعاتی که به هر دو تأثیر مثبت و منفی دست یافته‌اند. در این مقاله که برگرفته از پژوهشی در این باره می‎باشد، درصدد بوده‎ایم که به آزمون این فرضیه ادعا شده بپردازیم که «هزینه‎های دفاعی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی ایران بر جای می‎گذارد». الگوی مورد استفاده پژوهش حاضر مبتنی بر الگوی رشد نئوکلاسیکی و حاصل تغییر در تابع تولید ملی بوده است. ضرایب برآورد شده با استفاده از سری زمانی 84-1338 به قیمت‌های ثابت 1376 با روش حداقل مربعات معمولی نشان می‎دهند، افزایش هزینه‎های دفاعی تأثیری منفی بر رشد اقتصادی کشور برجای نمی‎گذارد، بلکه یک درصد افزایش این هزینه‎ها، 05/0 درصد به تولید ناخالص داخلی واقعی می‏افزاید.

کلیدواژه‌ها