سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل

نویسنده

چکیده

در این مقاله، تلاش شده است تا با بررسی، تجزیه و تحلیل و نسل‌بندی تهدیدات و جنگ‌ها، مطالعه تاریخی و علمی، ومقایسه جنگ‌های جدید و جاری و همچنین بررسی مدل پدافند غیرعامل در هر دوره از نسل‌بندی جنگ‌ها، چارچوب و اصول و ملاحظات عمده در پدافند غیرعامل استخراج و متناسب با نسل‌بندی تهدیدات و جنگ‌ها، پدافند غیرعامل نیز نسل‌بندی و تعریف شود. در این گذر به سیر تاریخی و تحول مفاهیم پدافند غیرعامل، نیز اشاره شده است. در این تحقیق از روش تحقیق تاریخی و تحلیلی، استفاده شده و در پایان، ویژگی‌های الگوی پدافند غیرعامل در عصر حاضر، متناسب با تهدیدات و تغییر در آنها، بررسی و بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها