بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌

نویسنده

چکیده

در فراگرد بودجه‌، مراحل‌ برآورد و تصویب‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. در عین‌ حال‌ رفتار برآوردکنندگان‌ و تصویب‌کنندگان‌ بودجه‌ لزوماً سازگار نیست‌ و به‌ میزانی‌ که‌ انحراف‌ میان‌ برآورد و تصویب‌ بودجه‌ بیشتر باشد، کارآمدی‌ بودجه‌بندی‌ به‌ عنوان‌ ابزار و مقدمه‌ برنامه‌ریزی‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. این‌ تحقیق‌ با به‌کارگیری‌ الگوهای‌ رفتاری‌ در بودجه‌بندی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌است‌ که‌ برای‌ کاهش‌ انحراف‌ میان‌ برآورد و تصویب‌ بودجه‌ باید از قابلیتهای‌ بودجه‌بندی‌ عملیاتی‌ بهره‌ گرفت‌. بدین‌منظور، ابتدا با تعریف‌ الگوهای‌ رفتاری‌ جداگانه‌ برای‌ واحدهای‌ برآوردکننده‌ و تصویب‌کننده‌ بودجه‌ و برازش‌ این‌ الگوها با استفاده‌ از اطلاعات‌ موجود، الگوهای‌ مورد قبول‌ شناسایی‌ گردیده‌ و سپس‌ با آزمون‌ فرضیه‌های‌ تحقیق‌ به‌ شناسایی‌ شرایط‌ مطلوب‌ در پیش‌بینی‌ رفتارهای‌ متقابل‌ برآوردکننده‌ و تصویب‌کنندگان‌ بودجه‌ نیروی‌ نظامی‌  P  دست‌ یافته‌است‌؛ و آن‌گاه‌ با تحلیل‌ و ریشه‌یابی‌ این‌ شرایط‌، نتایج‌ تحقیق‌ استخراج‌ و ارائه‌ گردیده‌است‌.

کلیدواژه‌ها