پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌

نویسندگان

چکیده

مقاله‌ پیش‌رو، مطالعه‌ای‌ تحلیلی‌ دربارة‌ جنبه‌های‌ دفاعی‌ ـ امنیتی‌ رأی‌ اخیر دیوان‌ در قضیه‌ سکوهای‌ نفتی‌ (ایران‌ علیه‌ امریکا) است‌ که‌ طی‌ آن‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ با بررسی‌ لوایح‌، مدعیات‌ و مستندات‌ طرفین‌، سرانجام‌ نظر و رأی‌ خود را در مورد فقدان‌ مشروعیت‌ اقدامات‌ نظامی‌ نیروهای‌ امریکا علیه‌ سکوهای‌ نفتی‌ ایران‌، مستدلاً بیان‌ داشت‌. این‌ مقاله‌ در بخش‌ نخست‌، ابتدا به‌ طرح‌ مبانی‌ حقوقی‌ طرح‌ دعوا در دیوان‌ می‌پردازد؛ و سپس‌ وقایع‌ و رویدادهای‌ منجر به‌ طرح‌ دعوای‌ ایران‌ علیه‌ امریکا را تشریح‌ می‌کند. بخش‌ دوم‌ مقاله‌ به‌ تشریح‌ و تحلیل‌ مهمترین‌ دستاوردهای‌ رأی‌ دیوان‌ در زمینه‌ دفاع‌ مشروع‌ و حمایت‌ نظامی‌ از منافع‌ اساسی‌ دولتها اختصاص‌ یافته‌ است‌. اساسی‌ترین‌ دستاورد این‌ رأی‌، تعیین‌ و تأکید بر شروطی‌ برای‌ دفاع‌ مشروع‌ است‌ که‌ در فضای‌ کنونی‌ بین‌المللی‌، هرگونه‌ مشروعیت‌ از اقدامات‌ نظامی‌ فعلی‌ را باز می‌ستاند.

کلیدواژه‌ها