ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ و امنیت‌ در افغانستان‌

نویسنده

چکیده

از منظر این‌ پژوهش‌، تقویت‌ سازوکارهای‌ نهادی‌ نقشی‌ سازنده‌ در بحران‌ ثبات‌ و امنیت‌ افغانستان‌ داشته‌ و می‌تواند آثار ناامن‌کنندة‌ خرده‌ سیستمهای‌ جامعه‌ افغانستان‌ را تقلیل‌ دهد. بدین‌منظور ضمن‌ بررسی‌ عوامل‌ و متغیرهای‌ دخیل‌ در روند حوادث‌ و شرایط‌ ناامن‌کننده‌ و عناصر آشوب‌ساز در سامان‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ این‌ سرزمین‌، به‌ شرح‌ و تحلیل‌ ابتکارات‌ میان‌ نهادی‌ و سازوکارهای‌ تقویت‌کننده‌ روند برقراری‌ امنیت‌ پرداخته‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها