عملیات‌ روانی‌ در شورش‌ : نمونه‌ کردستان‌ (بررسی‌ دورة‌ زمانی‌ 1365-1358)

نویسنده

چکیده

طی‌ حدود یک‌ دهه‌ بحران‌ در کردستان‌ ایران‌، که‌ بسیاری‌ آن‌ را بحران‌ شورش‌ نام‌ نهاده‌اند، بخشهای‌ وسیعی‌ از سه‌ استان‌ غربی‌ کشور به‌ میدان‌ بهره‌گیری‌ متقابل‌ از فنون‌ و روشهای‌ عملیات‌ روانی‌ (اعم‌ از عملیات‌ روانی‌ شورشگری‌ و ضدشورشگری‌) تبدیل‌ شده‌بود. در آن‌ دهه‌، هریک‌ از طرفین‌ می‌کوشیدند با بهره‌گیری‌ از ابزارهایی‌ چون‌ رادیو، اعلامیه‌، میتینگ‌، متقاعدسازی‌ چهره‌ به‌ چهره‌، و استفاده‌ از فنونی‌ نظیر جوله‌، ایجاد اختلاف‌، شایعه‌، اعتراف‌گیری‌، استفاده‌ از عوامل‌ و مانند آن‌، مردم‌ را از گرایش‌ به‌ اردوگاه‌ حریف‌ بازدارند، روحیه‌ و انسجام‌ نیروهای‌ مقابل‌ را فروبپاشند، و روحیه‌، انگیزه‌ و آمادگی‌ برای‌ ادامه‌ مبارزه‌ در نیروهای‌ خودی‌ را فزونی‌ بخشند. اسناد و شواهد موجود، بیانگر اثربخشی‌ عملیات‌ روانی‌ هریک‌ از طرفین‌ طی‌ یک‌ دهه‌ شورش‌ کردستان‌ در ایران‌ است‌. در این‌ مقاله‌ روشهای‌ عملیات‌ روانی‌ شورشگری‌ در شورش‌ کردستان‌ و میزان‌ اثربخشی‌ آن‌ به‌تفصیل‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها