اینترنت‌ و عملیات‌ روانی‌ : نمونة‌ جنگ‌ عراق

نویسنده

چکیده

اینترنت‌ اغلب‌ عرصه‌های‌ حیات‌ بشری‌ را تحت‌ تأثیر قرار داده‌است‌. از جملة‌ اینها، عرصة‌ تبلیغات‌، ارتباط‌ اقناعی‌ و عملیات‌ روانی‌ است‌. در این‌ عرصه‌، دو تأثیر تحول‌ساز اینترنت‌ عبارت‌ است‌ از تبدیل‌ تبلیغات‌ و عملیات‌ روانی‌ مقیاس‌ انبوه‌، به‌ عملیات‌ روانی‌ هدایت‌شوندة‌ دقیق‌، و عملیات‌ روانی‌ سلسله‌مراتبی‌ و ساختارمند، به‌ عملیات‌ روانی‌ پلورال‌ و ساختارشکن‌. مقالة‌ حاضر درپی‌ آن‌ است‌ تا با بهره‌گیری‌ از این‌ گزاره‌های‌ نظری‌، عملیات‌ روانی‌ انجام‌ شده‌ در جنگ‌ عراِ را تجزیه‌ و تحلیل‌ کرده‌ و میزان‌ انطباِ، و صحت‌ و سقم‌ آنها را در پرتو شواهد و داده‌های‌ این‌ جنگ‌ به‌ محک‌ تجربه‌ بیازماید.

کلیدواژه‌ها