رویکرد سیاست‌ خارجی‌ امریکا به‌ تروریسم‌

نویسنده

چکیده

بررسی‌ جایگاه‌ تروریسم‌ در سیاست‌ خارجی‌ ایالات‌ متحدة‌ امریکا و رویکردی‌ که‌ این‌ کشور در برخورد با پدیدة‌ مزبور در دستورکار خود قرار داده‌، موضوعی‌ است‌ که‌ این‌ نوشتار درصدد پژوهشی‌ در زمینه‌ ماهیت‌ و سویه‌های‌ کارکردی‌ آن‌ است‌. بدین‌منظور، بعد از طرح‌ نکات‌ روشی‌ در مقدمه‌ مقاله‌، ضمن‌ تعریف‌ مفاهیم‌ و ماهیت‌ متغیرهای‌ انضمامی‌ آن‌، محورهای‌ اصلی‌ موضوع‌، یعنی‌ اصول‌ و اهداف‌ سیاست‌ خارجی‌ امریکا و استراتژی‌ آن‌ دولت‌ در مقابله‌ با تروریسم‌ مورد کاوش‌ قرار گرفته‌ و در پایان‌ به‌ طرح‌ جمع‌بندی‌ موضوعی‌ و ارائه‌ نتیجه‌گیری‌ و استنتاجات‌ پژوهشی‌ پرداخته‌ شده‌است‌.

کلیدواژه‌ها